Thursday, December 13, 2012

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ လက္ရွိ ျပသာနာ အပိုင္း ၂-ဆဲေနေကာ္


ေခါင္းေဆာင္ဆိုသည့္စကားလံုးသည္ အင္မတန္မွေလးနက္ေသာ စကားလံုးျဖစ္သည္။ ေခါင္း ေဆာင္အေရြးခံရေသာသူသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလံုးသံုးစြဲျခင္း၊ မိမိကိုေထာက္ခံေသာ မိမိ ဖက္ေတာ္သား (လူတစု) အတြက္ေသာ္၎၊ အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေသာ္၎၊ မၾကည့္သင့္ဘဲ လူအ မ်ားစု (Majority) အတြက္ၾကည့္ရမည္။ 
ယခုလက္ရိွျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးကို ၾကည့္ပါကမျဖဖစ္သင့္ေသာအရာမ်ား၊ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားက ဖက္လိုက္မႈမ်ား၊ အဂၢတိလိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးက အႏွစ္ (၆၃) ေက်ာ္ ၍ေရာက္ရိွခဲ့ပါၿပီ။
ၿပီးခဲ့ေသာ KNU ဆက္ဆံေရးရံုး (ျမ၀တီ) ဖြင့္ပြဲ၌ ျမင္ေတြ႔ရေသာ TV သတင္း၌ ရင္နင့္စရာမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။ 
တရား၀င္ဆိုလိုသည္မွာ KNLA ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မူတူးေစးဖိုးသည္ အရည္အခ်င္းညံ့ဖ်င္းမႈကို ျပသ သြားေႀကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ 
စာေရးသူအေနႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ားကို တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ရွင္းျပသြားပါမည္။
တခ်ိန္က ဗိုလ္တင္ေအာင္၊ ဗိုလ္ခ်စ္သူ၊ ႏႈတ္ခမ္းေမႊး၊ သူမူဟဲ၊ ဗိုလ္ဂ်ိဳး စေသာသူမ်ားသည္ KNLA မွ တပ္မႈးတပ္သားမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ KNU မွအဘယ့္ေၾကာင့္ ခြဲထြက္ရသ နည္း။ 
အထက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ညံ့ဖ်င္း ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္ မထင္ပါ။
၁၉၈၉ ဖလူးတိုက္ပြဲတြင္ ေလ့လာၾကည့္ရႈ႔ပါက က်ေနာ္ဆိုလိုေသာအခ်က္ကိုသိရိွမည္မွာမလႊဲေပ။ ထိုအခ်ိန္အခါ၌ ၀မ္ခါ (ေကာ္မူးရာ) ႏွင့္ဖလူးမွာ ၿပိဳင္ဖက္လို ရန္သႈတို႔ မ်က္ခံုးလႈပ္ခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ 
၀မ္ခါ (ေကာ္မူးရာ) ကိုဦးစီးေသာ ဗိုလ္ေတာလွ ႏွင့္ ဖလူးကို ဦးစီးေသာ ဗိုလ္မူတူး တို႔၏ ေခါင္း ေဆာင္မႈအရည္အျခင္းကို ႏိုင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ဆီႏွင့္ေရလိုေသာ္၎၊ နံ႔သာျဖဴႏွင့္ခ်ီး လိုေသာ္၎၊ ကြာျခားမႈကို ေတြ႔ရပါသည္။ 
စာေရးသူသည္ ခံတပ္ ၂ ခုစလံုးတြင္အထက္ကေပးေသာအမိန္႔အရ သြားေရာက္ခဲ့ဘူးပါသည္။ ဖလူးခံတပ္သည္ ၀မ္းခါ (ေကာ္မူးရာ) ႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္ပါက လူအင္အား၊ လက္နက္အင္အားကြာ ျခားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ ၀မ္းခါ (ေကာ္မူးရာ) သည္ လက္နက္အင္အား၊ လူအင္အားနည္းေသာ္ျငားလည္း ဦး ေဆာင္မႈႏွင့္ အထက္ေအာက္ေလးစားမႈသည္ ဖလူးထက္သာလြန္္ပါသည္။ 
ထူးျခားသည္မွာ ၀မ္းခါ ကိုဦးေဆာင္ေသာ ဗိုလ္ေတာလွသည္မိမိ ခံတပ္မွလံုး၀မခြါ။ ဇနီးသည္ မိသားစု ရိွရာတြင္ျပန္မအိိပ္၊ ဇနီးသည္သာ မိမိရိွရာေရွ႕တန္းတြင္သာလာေတြ႕ျခင္းျဖစ္သည္။
ဖလူးခံတပ္ကိုျပန္ေလ့လာပါက ဦးေဆာင္သူဗိုလ္မူတူးသည္ ခံတပ္၌မေန၊ ဇနီးသည္ရိွေသာ သီေဘာဘိုး ကိုအျပန္နည္း၍ ခယ္မ (ေဖါလႊဲ) ရိွေသာမဲေဆာက္ၿမိဳ႕၌ အလွ်င္ျပန္အိပ္ေလ့ရိွသည္။ မနက္ေရာက္လမွ ဖလူးသို႔ ျပန္သြားေလ့ရိွသည္။ 
ယင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဖလူးသည္ ရန္သူတို႔လက္သို႔ လြယ္လြယ္ကူကူ က်ေရာက္ေၾကာင္းေျပာလွ်င္ မွားမည္ မထင္။ ဖလူးခံတပ္က်သြားေသာ္ျငားလည္း ဗိုလ္မူတူးသည္ ရာထူးပို၍ တိုးလို႔လာသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ရာထူးႏွင့္မလိုက္ေသာ ရာထူးကို ထပ္မံၿပီးယူပါက ရဲေဘာ္၊ ရဲေမ၊ ျပည္သူ ျပည္ သား မ်ား နစ္နာမည္ျဖစ္သည္။ 
KNU  ဆက္ဆံေရးရံုးဖြင့္ပြဲကိုၾကည့္ပါက စားပြဲ၀ိုင္းထဲတြင္ ရန္သူဦးေအာင္မင္းက ကမကထ  လုပ္သည့္ စားပြဲ၀ိုင္းတြင္ ခ်စ္သူ၊ ႏႈတ္ခမ္းေမႊး၊ သူမူဟဲ၊ ထင္ေမာင္ စေသာသူမ်ားကိုယ္ တိုင္ ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးစားေသာက္သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ 
စာေရးသူအေနႏွင့္ေမးခြန္းထုတ္ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္မူတူးအေနွႏွင့္ ရန္သူေအာင္မင္းလုပ္သည့္ ၎ပုဂၢိဳလ္တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္၊ စည္းလံုးရန္၊ အရည္အျခင္းရိွပါသလားလို႔ စာဖတ္သူအေနျဖင့္ အေျဖေပးရန္ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ 
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး (သို႔မဟုတ္) အပစ္ခတ္ရပ္ဆဲ ေရးကို အျမန္အဆန္ လုပ္ရသနည္း။
အေျဖကရွင္းပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၉၈၈-၈၉ ခုႏွစ္ကာလ ထိုင္း၀န္္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်တ္ခ်ိဳင္း ေခတ္၌ ထိုင္းပါလီမန္္တြင္ျပဌန္းထားသည့္ Policy မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းပါလီမန္၌ အရင္ျပဳေသာ ျပဌန္းခက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးျခင္းႏိုင္ငံမ်ား (လာအို၊ ခမ္ေဘာဒီးယား၊ ျမန္မာ) ႏွင့္ဆက္စပ္ သည့္ စစ္ျဖစ္ပြါးဇံု (War zone) မ်ားကို စီးပြါးေရဇံု (Business zone) သို႔ေျပာင္းလဲေရးေပၚလစီ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 
TV သတင္း၌ ေအာင္မင္းမွ သံဃာေတာ္တပါးကို ေလွ်ာက္တင္သည္မွာ “ တပည့္ေတာ္တို႔ တရုတ္ ကို ေၾကာက္ပါသည္။ တရုပ္ေက်းဇူးရိွခဲ့ပါသည္။ ဆပ္လို႔မကုန္ပါ” ဟုေလွ်ာက္ေပးသည္ကို စာေရး သူ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါသည္။ 
ထို႔အတူ အကယ္၍ ဗိုလ္မူတူးႏွင့္ အဖြဲ႕ကိုေမးၾကည့္ပါက “က်ေနာ္တို႔ ယိုးဒယား ကိုေၾကာက္ေနရ ပါသည္၊ ယိုးဒယားေက်ဇူး အမ်ားႀကီးရိွေနပါသည္ (သို႔မဟုတ္) ထိုင္းႏိုင္ငံရိွ က်ေနာ္တို႔၏ ေျမ၊ အိမ္၊ ဘဏ္မွာရိွေသာ ေငြမ်ားကို ျပန္သိမ္း ဖို႔စိုးရိမ္ရပါေၾကာင္း” ေျဖၾကားမည္မွာ မလႊဲပင္ျဖစ္သည္။ 
ထိုင္းႏိုင္ငံအေနႏွင့္ၾကည့္ပါက မိမိႏိုင္ငံအက်ိဳးရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုသာ ေမြးထားမည္ျဖစ္သည္။
ေငြယူမည္လား (သို႔မဟုတ္) က်ည္ဆံယူမည္လား (ပဒိုမန္းရွာကဲ့သို႔) ေမးခြန္း ၂ခုမွလႊဲ၍ မရိွႏိုင္ေတာ့။
ဆဲေနေကာ္
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

0 comments:

Post a Comment