Wednesday, July 6, 2011

ခိုုင္ျမဲတည္တံ့ေသာအစိုုးရ (ေစာဘဦးၾကီးေရးသည္)

တိုုင္းျပည္မရွိေသာ  လူတစ္မ်ိဳးသည္  လူမ်ိဳးၾကီးတစ္မ်ိဳး(Nation)ဟုုကမၻၻာအသိအမွတ္ျပဳလိမ့္မည္
မဟုုတ္ေျခ။အေၾကာင္းမႈကား၄င္းလူမ်ိဳးသည္  ကိုုယ့္မင္းကိုုယ့္ခ်င္းနဲ႔ေနနိုုင္ခြင့္မရဘဲတပါးလူမ်ိဳး၏
လက္ေအာက္၌သာေန ထိုုင္ၾကရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။   ပင္ကိုုတိုုင္းျပည္ရွိနွင့္ေသာလူတစ္မ်ိဳး
သည္ကိုုယ့္မင္းကိုုယ့္ခ်င္းနွင့္မေနရေသာ္    မိမိတိုု႔၏ ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ သာလွ်င္ျဖစ္ျပီး နိုုင္ငံရပ္ျခား
တိုုင္းတစ္ပါးသားမ်ား၏    လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ျဖင့္သာေအာက္က်ေနာက္က်   ရွိၾကရေလသည္။
သိုု႔ရာတြင္ကိုုယ့္တိုုင္းကိုုယ့္ျပည္ကိုုယ့္မင္းကိုုယ့္ခ်င္းနွင့္ရွိေသာလူမ်ိဳးတိုု႔သည္ကား သူတပါး၏လက္
ေအာက္ခံသိုု႔မေရာက္ေစရန္ခိုုင္ျမဲတည္တံ့ေသာအစိုုးရကိုုရရန္အတြက္အင္တိုုက္အားတုုိက္လံုုးပန္း
ၾကရမည္ပင္ျဖစ္သည္။ေအာက္ပါအခ်က္ၾကီး(၃)ခ်က္နွင့္ျပည့္စံုုေသာအစိုုးရသည္ ကာလၾကာျမင့္စြာ
တည္တံ့နိုုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

 
( ၁ )    လူထူေမတၱာ
( ၂ )    လူထုု၏ၾကည္ညိဳျခင္း 

( ၃ )    လံုုျခံဳမႈတြက္စိတ္ခ်ရျခင္း 


                        

                        (၁) လူထုုေမတၱာ
             

အစိုုးရတိုုင္း၌ ပထမလိုုအပ္ေသာ  တာဝန္ဝတၱရားသည္ကား   တုုိင္းျပည္အတြင္းျငိမ္ဝပ္  ပိျပားေရး
ရရွိေအာင္ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေရးပင္ျဖစ္သည္     တိုုင္းျပည္အတြင္းျငိမ္ဝပ္ပိျပား ေရး ရရွိသည္
နွင့္အမွ်တိုုင္းရင္းသားမ်ား၏ အသက္နွင့္စည္းစိမ္လံုုျခံဳမႈတိုု႔ကိုု  ရရွိနိုုင္မည္ျဖစ္၍  တိုုင္းရင္းသားမ်ား
၏သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးသည္ ေပါက္ဖြါးလာကာ အစိုုးရအေပၚ၌ ၾကည္ညိဳအားထားေလးစားေသာ
ေမတၲာစိတ္မ်ားသည္    အလိုုအေလွ်ာက္ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ေပ သည္။လူထုု၏ေမတၲာအစစ္အမွန္
ကိုု  တကယ္တမ္းရရွိေသာ အစိုုးရသည္    မိမိတိုု႔၏  စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ၌ အခက္အခဲဟူသ၍ တိုု႔ကိုုလြယ္
ကူစြာေအာင္မည္နိုုင္မည္ျဖစ္သျဖင့္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတည္တံ့မႈကိုုရရွိနိုုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။သိုု႔ျဖစ္၍တည္
တံ့ခိုုင္ျမဲလိုုေသာအစိုုးရတိုုင္းတိုုင္ျပည္၏လူထုုေမတၱာကိုုရယူသင့္ၾကေပသည္။            


       

                         (၂ ) လုူထုု၏ၾကည္ညိဳျခင္း အစိုုးရ၏အုုပ္ခ်ဳပ္မႈတည္တံ့ေရးတြင္အက်ံဳးဝင္လွ်က္ရွိေသာ အရင္းခံဝတၱရားၾကီးတစ္ခုုသည္ကား
တိုုင္းျပည္၏ကိုုယ္စားလွယ္အစစ္အမွန္မ်ားကိုု   တရားေသာနည္းအတိုုင္းေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္
၍   အဆိုုပါကိုုယ္စားလွယ္မ်ားက ေရးဆြဲေသာဥပေဒမ်ားကိုု  တိုုင္းရင္းသားအားလံုုးစည္းကမ္းေသ
ဝပ္စြာ ညီညီညာညာလိုုက္နာၾကျခင္းပင္ျဖစ္၏။အစိုုးရသည္တိုုင္းျပည္၏စည္းကမ္းဥပေဒအရတရား
သျဖင့္အုုပ္စိုုးနိုုင္မွသာလွ်င္ လူထုုၾကည္ညိဳျခင္းကိုုခံရလိမ့္မည္ျဖစ္၏။ လူထုု၏ၾကည္ညိဳျခင္းကိုုရရွိမွ
သာလွ်င္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတည္တံ့ခိုုင္ျမဲနိုုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။  မ်က္နွာၾကီးငယ္လိုုက္ျခင္း၊အဂတိတရား
လိုုက္စားျခင္း၊လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားကိုုလက္သင့္ခံျခင္းစသည္တိုု႔ျဖင့္မကင္းေသာအစိုုးရသည္
လူထုု၏အၾကည္ညိဳကိုုအခိုုက္အတန္႔မ်ွသာရယူနိုုင္မည္ျဖစ္သျဖင့္လူထုု၏ေထာက္ခံမႈကိုုၾကာျမင့္စြာ
မရနိုုင္ဘဲအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတည္တံ့မႈကိုုပ်က္ျပားေစရန္အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။ 
                  

                   (၃) လံုုျခံဳမႈအတြက္စိတ္ခ်ရျခင္း                        
 

တိုုင္းသူျပည္သားအားလံုုးတိုု႔၏လံုုျခံဳစြာေနထိုုင္နိုုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုုင္ရာအစိုုးရသည္စီမံေပးနိုုင္
ရမည္ျဖစ္၏။ ျပည္တြင္း၏ဆူးေညွာင့္ခလုုတ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ  ခိုုးသား။ဓါးျပနွင့္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား
ကိုုနွိွမ္နွင္းနိုုင္ရမည္အျပင္ ျပည္ပျဖစ္ေသာတိုုင္းတစ္ပါးသားတိုု႔၏ေဘးရန္ကိုုလည္း ကာကြယ္ေပးနိုုင္
စြမ္းရွိရမည္ျဖစ္ေပသည္။  တိုုင္းျပည္အတြင္းလံုုျခံဳမႈအတြက္  စိတ္ခ်လက္ခ် မေနၾကရလွ်င္တိုုင္းရင္း
သားမ်ားသည္ မိမိတိုု႔၏အစိုုးရအေပၚတြင္အယံုုအၾကပ်က္ျပားကာ   အုုပ္ခ်ဳပ္မႈတည္တံ့ေရးကိုု ခ်က္
ခ်င္းထိခိုုက္နိုုင္စရာအေၾကာင္းရွိေပသည္ ေဖၚျပပါအခ်က္သံုုးခ်က္နွင့္ျပည့္စံုုေသာအစိုုးရတိုုင္းသည္
မိမိတိုု႔၏အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္ပတ္သက္၍တိုုင္းရင္းသားမ်ား၏   ယံုုၾကည္အားထားမႈ၊ၾကည္ညိဳေလးစားမႈ၊

စိတ္သက္သာမႈစသည္တိုု႔ကိုု တကယ္တမ္းရရွိနိုုင္မည္ျဖစ္ရာ တိုုင္းရင္းသားအားလံုုးၾကီပြါးတိုုးတက္မႈ
သက္္မႈသက္သာေခ်ာင္ခ်မႈုုတိုု႔ေၾကာင့္ စည္ပင္ဝေျပာေသာတိုုင္းျပည္အျဖစ္သိုု႔အသြင္ေျပာင္းနိုုင္မည္
ျဖစ္သည့္အတိုုင္း တည္တံ့ခိုုင္ျမဲေသာအစိုုးရအျဖစ္ျဖင့္ တည္ျမဲနိုုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကမၻာတခြင္၌
တိုုင္းျပည္အသီးသီးရွိအစိုုးရအဖြဲ႔တိုုင္းသည္ တည္တံ့ခိုုင္ျမဲေသာအစိုုးရျဖစ္လိုုေသာ ေဖၚျပပါအခ်က္

ၾကီး(၃) ခ်က္ကိုုလက္မလြတ္သင့္ေၾကာင္း ေရးသားရေပသတည္း။         

Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

0 comments:

Post a Comment