Friday, November 23, 2012

ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ထံ ေပးပို႔သည့္ ေစာအယ္ကလူထူး ေပးစာ

ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ၊္ ႏို၀င္ဘာလ (၁၀)ရက္။

သို႕/

ေနာ္စီဖိုးရာစိန္
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္
ေကအဲန္ယူ - ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္

အေၾကာင္းအရာ ။        ။ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး၏ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္က္က်င္းပမည့္ ကြန္ကရက္အစည္းအေ၀းတြင္ တမ်ဳိးသားလုံးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ 
တစ္စုံတစ္ရာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစရန္ အၾကံျပဳတင္ျပျခင္း။

အသိအမွတ္ျပဳမႈ

(၁) ေကအဲန္ယူ- ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုးကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၅)ရက္
ေန႕တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ ကရင္အဖြဲ႕အစည္း(၄)ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ (KNA,
BKNA,KCO,KYO) စသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တစ္မ်ဳိးသားလံုးကို
ကိုယ္စားျပဳသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ကို လံုး၀ခံယူပါသည္။

(၂) KNU သည္ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္အတြက္ တမ်ဳိးသားလံုးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကို
ႏိုင္ငံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတာ္လွန္ေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း မမိွတ္မသုန္ ရ၀ဲ ံ့စြာေရွ႕
တန္းမွ ႏိုင္ငံေရးကို ဦးေဆာင္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္လည္း ယတိျပတ္အသိအမွတ္
ျပဳပါသည္။

(၃) ဆယ္စုႏွစ္ (၆) ခုေက်ာ္ ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးခရီးၾကမ္းတြင္ တိုင္းျပည္ကို ေခတ္အ
ဆက္ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အုပ္စိုးသူတို႕မွ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုးႀကီးကို ျပင္းထန္လွသည့္
ထိုးစစ္ႀကီးမ်ားျဖင့္တဖံု၊ ေကာက္က်စ္ယုတ္မာသည့္နည္းပရိယာယ္မ်ားျဖင့္တလွည့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို
ဘန္းျပၿပီး ေအာက္ေျခႏွင့္ဗဟို၊ စစ္တပ္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးကိုခဲြကာ ေကအဲန္ယူအဖ႕ဲြ အစည္းႀကီးကို ၿဖိဳခဲြဖ်က္
ဆီးခ့သဲ ည့္ၾကားမွ ယေန႕အထိ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေရွ႕ေဆာင္ႏိုင္ခ့ဲသည့္မွာ ထက္
ျမတ္သည့္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ေရွ႕ေဆာင္မွဳႏွင့္ မွန္ကန္တိက်ေသာ လမ္းစဥ္ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္
ျဖစ္သည့္ဟု ခိုင္မာစြာယံုၾကည္ပါသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း
(၄) လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကိုအေျခခံၿပီး ၂၀၁၀ခုႏွစ္ေရြး
ေကာက္ပြဲမွတဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဏာကိုရရွိလာေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ အဖက္ဖက္
မွခြ်တ္ၿခံဳက်ေနေသာ တိုင္းျပည္၏အေျခအေနမွန္ကိုသိရွိေသာ္လည္း ျပသာနာ၏ဇစ္ျမစ္ကို ေဖာ္ထုတ္
ေျဖရွင္းမွဳမွာ အားနည္းၿပီး အေပၚယံ ထင္သာျမင္သာရွိေသာ ျပသာနာမ်ားကိုသာ ေျဖရွင္းေနသည့္ကို
ေတြ႕ရွိရပါသည္။

(၅) ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ေသခ်ာစြာ ေလ့လာၾကည္လွ်င္ ျမန္မာျပည္တြင္း မွီတင္း
ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး၊ အမ်ဳိးသားအခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံထားသည့္ ဥပေဒ
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတိတိက်က် ေဖာ္ျပထားသည္ကို မေတြ႕ရွိရေပ။ ထို႕အျပင္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုတြင္
ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ျပင္သည္ျဖစ္ေစ လြတ္ေတာ္အမတ္
ဦးေရး၏ ရ၅ ရာခိုင္းႏွဳန္းအထက္ေထာက္ခံမွဳရွိမွ ျပင္ဆင္လို႕ရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

လြတ္ေတာ္အမတ္၏ ၂၅ ရာခိုင္းႏွဳန္းကိုလည္းစစ္တပ္မွ အတိအလင္းယူထားသည့္အတြက္ မည္သို႕မၽွ
လြတ္ေတာ္အတြင္း၀င္ေရာက္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

(၆) လက္ရွိတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အပစ္ခက္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ
ခ်က္ရရွိေသာ္လည္းဘဲ လက္ေတြ႕က်ေသာ ျပသာနာဇစ္ျမစ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ပြင္းလင္းျမင္သာ
တိက်ေသာ သေဘာထားမ်ား၊ ေဆြးေႏြးမည့္ ႏိုင္ငံေရး အစီအစဥ္(Political Agenda) မ်ားေဖာ္ ျပထား
သည္ကိုမေတြ႕ရဘဲ စီးပြားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါ
သည္။

(၇) ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးျပဳ
လုပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ ခင္းထားေပးေသာ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္းသည္
လြတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးျဖစ္သည့္ အကြက္က်က် စီစဥ္ထားေသာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ၀င္ေရာက္ၿပီး
လက္နက္ခ်သည့္ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးပင္ျဖစ္သည္။

(၈) ျမန္မာျပည္သူလူထုမွလည္း ေျမယာသိမ္းဆည္မွဳျပသာနာ၊ အလုပ္လက္မဲ့ႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမွဳ
ျပသာနာ၊ ၀န္ထမ္းအဆင့္ဆင့္အလိုက္ လဒ္ေပးလဒ္ယူမွဳျပသာနာ၊ ခရိုနီမ်ားမွ စီးပြားေရးခ်ဳပ္ကိုင္မွဳ
ျပသာန၊ တရားဥပေဒစိုးမွဳမရွိသည့္ျပသာနာ၊ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံအခြင့္အေရးသံုးခုျဖစ္သည့္ လြတ္
လပ္စြာေျပာဆိုမွဳ၊ လြတ္လပ္စြာစည္းရံုးမွဳ၊ လြတ္လပ္စြာစုရံုးမွဳမ်ားကို လည္းအကန္႕အသတ္မ်ားႏွင့္
ေပးထားသည့္ျပသာနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

(၉) ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုးသည္ ကရင္ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ တန္းတူ
ညီမွ်ေရးအခြင့္အေရးအတြက္ ဦးေဆာင္လွဳပ္ရွားေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ျမန္မာအစိုး
ရႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လိမၼာပါးနပ္
ၿပီးသတိႀကီးစြာျဖင့္ ေကအဲန္ယူ၏ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။
အမ်ဳိးသားအတြက္ အႏၱရာယ္ႀကီးေသာ စြန္႕စားရသည့္လမ္းေၾကာင္း၊ ပိုးဖလံ မီးပံုတိုးရသည္ဘ၀မ
ေရာက္ရေစရန္၊ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ အစိုးရမွ ခင္းေပးသည့္လမ္းေၾကာင္း (legal fold) အ
တိုင္းမ၀င္ မိေစရန္အထူးသတိထားရပါမည္။

(၁၀) အစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးျပဳလုပ္ေသာအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခ
ခံဥပေဒတြင္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားကို တိတိက်က် ျပဌာန္းထားျခင္း မရွိေသးသမွ်ကာလ
ပတ္လံုး အမ်ဳိးသားအတြက္ အႏၱရာယ္ၾကီးေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းၾကီး
မ်ားကို မျပဳလုပ္မိေစရန္ အထူးသတိျပဳရပါမည္။

(၁၁) အစိုးရႏွင့္အပစ္ခတ္ရပ္ဆဲေရးခုိင္မာေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးသည္ ကာလတြင္ (Civil
Society) အဖြဲ႕မ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ ကရင္ျပည္သူလူထု အသိပညာအတတ္ပညာမ်ား
ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုက္တက္လာေစရန္ အရည္အေသြးျမင့္ မားလာေစရန္ (Capacity Building) သင္တန္းမ်ားကို
(Civil Society)မ်ားမွတဆင့္ ေကအဲန္ယူအေနျဖင့္ ေရွ႕ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကရင္ျပည္သူလူထုအ
တြင္းတြင္လည္း ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကို
ေအာက္ေျခအထိ သေဘာေပါက္နားလည္ေစရန္ စည္းရံုးေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

(၁၂) အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာေဆာင္ေစရန္ တိုင္း
ရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တသံတည္းျဖစ္ေစရန္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးႏွင့္စုေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ
ေရးျပသာနာကို ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရပါမည္ဟု ရိုးသားစြာျဖင့္ အႀကံျပဳတင္ျပ ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္-

ေစာအယ္ကလူထူး
ျပည္တြင္း ကရင္လူငယ္မ်ား၏ကိုယ္စား
ကိုးဒီေသြး ဘေလာ့မွ ကူးယူသည္။
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

0 comments:

Post a Comment