Thursday, January 10, 2013

မိုးသီးဇြန္၏ တိုုင္းရင္းသားမ်ား အေပၚသေဘာထား


 1. - မိုုးသီးဇြန္ -

  တိုုင္းရင္းသားမ်ား ဟာ ျမန္မာ ျပည္ထဲမွာ အဦးဆံုုးအေျခခ်ေနထိုုင္သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ကိုုယ္ပိုုင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကားမ်ားရိွေနၾကပါတယ္။ သူတိုု ့ဟာ ေအးခ်မ္းေဖၚေရြၾကပါတယ္။

  ဗမာမ်ားက တိုုင္းရင္းသားမ်ား ေနာက္မွ ျမန္မာ ျပည္ထဲကိုုေရာက္လာသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

  တိုုင္းရင္းသးမ်ားကိုုခ်စ္တယ္ဆိုုျပီး သူတိုု ့အက်ီ၀တ္ျပရံုု၊ ျပည္ေထာင္စုုသီခ်င္း ဆိုုရင္ နဲ့ တိုုင္းရင္းသားမ်ားကိုု ခ်စ္ရာမေရာက္ပါ။

  တိုုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးကိုုမေပးလ်င္ ဗမာအခြင့္အေရးကိုုလဲ
  ရမည္မဟုုတ္ပါ။ တိုုင္းရင္းသားမ်ား ျပည္ေထာင္စုုက

  ခြဲထြက္ၾကမည္ဆိုုသည္မွာ ဦးေန၀င္း၊ ဦးသန္းေရႊ တိုု ့ရဲ့လိမ္ညာမႈသာျဖစ္ပါတယ္။

  တိုုင္းရင္းသားမ်ားကိုုတကယ္ခ်စ္ရင္ စနာမႈရိွရင္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုတည္ေဆာက္ရမည္ဆိုုတာကိုု ဗမာမ်ားလက္ခံထားဖိုု ့လိုုတယ္။ ဗမာလူငယ္မ်ား လက္ခံထားဖိုု ့လိုုပါတယ္။

  အိမ္ရွင္ကိုု ႏွင္ခ်ျပီး ငါအိမ္လိုု ့လုုပ္တာ တရားသလားမတရားဘူးလား
  ကိုုယ္ဖါသာကိုုယ္စဥ္းစားရမွာပါ။

  တိုုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး နဲ့အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး မရိွတဲ့နိင္ငံမွာ
  ဒီမိုုကေရစီလံုုး၀မရိွဘူး။ မျဖစ္နိင္ဘူး။ ဒီမိုုကေရစီရေအာင္အရင္လုုပ္ ျပီးမွ တိုုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး လုုပ္ၾကတာေပါ့ဆိုုတာ လိမ္ဖိုု ့လုုပ္ေနတာသာျဖစ္တယ္။

  ဒီမိုုကေရစီနဲ့တိုုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးဟာ အိမ္ေထာင္ျပဳသလိုုျဖစ္ပါတယ္။
  တေယာက္ထဲ မဂၤလာေဆာင္လိုု ့မရပါ။ တေယာက္ထဲ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုု ့မရပါ။ ဒီမိုုကေရစီလိုု ့ေျပာတာနဲ ့တိုုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး
  ကိုုထည့္ေျပာပါ။ မတူျခားနားမႈေတြကိုု လက္ခံပါ။

  ဗမာစစ္တပ္အေနနဲ့ တျခားစစ္တပ္တခုုခုုကိုု တိုုက္လိုု ့နိင္ျခင္နိင္မယ္။
  လူမ်ိုဳးတခုုအေပၚမွာ စစ္တိုုက္လိုု ့နိင္ျခင္နိင္ပါမယ္။ သိုု ့ေသာ္ယဥ္ေက်းမႈတခုုကိုုေတာ့ စစ္တိုုက္လိုု ့ ဘယ္ေတာ့မွ နိင္မည္မဟုုတ္ပါ။

  ျမန္မာ ျပည္မွာ ယ်ဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုုရိွေနတာက ရတာနာေပါင္းစံုုရိွေနတဲ့နိင္ငံတခုုျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့နိင္ငံေတာ္ျဖစ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။
  ကရင္တိုု ့၀တ္ထားေသာ သင္တိုုင္း ႏွင့္ ၀ါးညွပ္အကပ္ ဟာ ျမန္မာ ့ယ်ဥ္ေက်းမႈ အစစ္လိုု ့ေတာင္ေျပာလိုု ့ရပါတယ္။

  မႏုုသေဗဒအရ ကရင္တိုု ့၀တ္ေသာ သင္တိုုင္း ပံုုစံႏွင့္ ၀ါးညွပ္အကကိုု တမၻာလံုုးရိွ ( အဖရိက၊ အာရွ အေမရိက ) လူမ်ိဳးစုုမ်ား အားလံုုးနီးပါးမွာ ရိွေနတာကိုု ေတြ ့ရပါတယ္။

  သမိုုင္းဆရာၾကီးေဒါက္တာသန္းထြန္း ရွင္းျပခ်က္အရ က်ေနာ္တိုု ့ ဗမာ မ်ားမွာ အစားေသာက္ပံုုစံႏွင့္အ၀တ္ပံုုစံမ်ားမ်ား မရိွပါ။

  က်ေနာ္တိုု ့ဗမာ ယ်ဥ္ေက်းမႈ အစားေသာက္ႏွင့္ ဂီတမ်ားမွာ ထိုုင္း နွင့္ အိႏယဖက္မွာလာေသာယ်ဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုု ျပန္လည္ဖြင့္ျဖိဳးေအာင္လုုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ဗမာဆိုုင္း၀ိုုင္း ယိုုးဒယားကရတာ။ ဆီးျပန္ဟင္မ်ား ဘဂၤလီမ်ားထံမွ၊ ဗမာလံုုခ်ည္ ( ဘဂၤလီမ်ားထံမွ) ရထားျခင္ျဖစ္ပါတယ္။
  ဘာသာေရးမွာလည္း နိေပါမွ ျမစ္ျဖွားခံခဲ့ေၾကာင္း အထူးရွင္းစရာမလိုုေတာ့ပါ။

  က်ေနာ္တိုု ့ယ်ဥ္ေက်းမႈ ဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၁ ေထာင္ခန္ ့မ်ွသာ၇ိွေသးတဲ့အတြက္ ၾကီးက်ယ္ခန္းနားလွေသာယဥ္ေက်းမႈၾကီးမဟုုတ္ေသးပါ။

  ျမန္မာ နိင္ငံအတြင္း မူရင္းအေျခခ်ေနထိုုင္ျပီးျဖစ္ေသာ ကရင္၊မြန္၊ ရွမ္း၊ကခ်င္၊ခ်င္း ရခိုုင္စတဲ့လူမ်ိဳးစုုမ်ားကိုု ဗမာမ်ားက အနိင္က်င့္ေနျခင္း
  မူရင္းယ်ဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုုဖ်က္ဆီးေနျခင္းဟာ မေကာင္းပါ။ လူရိုုင္းမ်ားနဲ့တူေနပါတယ္။ ကိုုယ္ကိုုကိုုယ္အေျခာက္တိုုက္ဘ၀ျမင့္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

  တိုုင္းရင္းသားမ်ားကိုု ကိုုယ္ပိုုင္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား ေပးရမည္မွာ အလြန္သဘ၀က်တယ္။ တရားမ်ွတမတယ္။ မွန္ကန္ တယ္။
  ျငိမ္းခ်မ္းတယ္။ ၾကီးပြားတယ္။ ခန္းျငားတယ္လိုု ့က်ေနာ္ျမင္တယ္။

  နိင္ငံတခုုမွာ လူမ်ိဳးစုုတခုုထည္း ၾကီးပြားေရး
  ဘာသာတခုုတည္းရွင္သန္ေရး
  တပါတီထည္း အာဏာရရိွေရး
  လူတစုုပဲ ေကာင္းစာေရး လုုပ္ေနတာကိုု က်ေနာ္ဆန္က်င္တယ္။
  နည္းမ်ိဳးစံုုနဲ့ဆန္က်င္မယ္။

  ျမန္မာ ျပည္ဟာ ဒီမိုုကေရစီနိင္ငံေတာ္ျဖစ္ရမယ္။
  လူမ်ိဳးစုုတိုုင္း တန္းတူအခြင့္အေရးရိွေစရမယ္။
  ဘာသာတရားတိုုင္း ရွင္သန္ေစရမယ္။
  က်ားမခြဲျခားမႈ လံုုး၀ကင္းရမယ္။
  အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ရရိွေစရမယ္။

  မိုုးသီးဇြန္
  We Fight We Winဆိုဒ္မွ ကူးယူသည္။
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

0 comments:

Post a Comment