Monday, April 20, 2009

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီအုပ္စုမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္ကို ပစ္စာျပန္႕၍ ရွင္းလင္း

ဒီေကဘီေအႏွင့္ အျခားကရင္အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအဖြဲ႕အခ်ဳိ႕၏ လြဲမွားေသာ အျမင္ဝါဒ ျဖန္႕ခ်ီမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမည္နာမေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာ ပစ္စာမ်ား ဘုရားသုံးဆူေဒသတဝိုက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနသည္ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

စစ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလၽွင္ စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္လမ္းေကာင္းမ်ားကို ရရွိေစသျဖင့္ ကရင့္ၾကမၼာ ကရင္ဖန္တီးခြင့္ရရွိေရး၊ ကရင္လက္နက္ ကရင့္လက္ထဲ မွာရွိေရး ဟူေသာ ဥကၠဌႀကီး၏မူ (၄) ရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ဟု ဒီေကဘီေအႏွင့္ အျခားကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီမ်ား၏ ေျပာဆိုဝါဒျဖန္႕ခ်ီမႈမွာ ဥကၠဌေစာဘဦးႀကီး၏ မူ(၄) ရပ္ကို လြဲမွားစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း “ဌာနဆိုင္ရာ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားအား ရွင္းလင္းခ်က္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပစ္စာတြင္ ရွင္းလင္းထားသည္။

ယခုကဲ့သို႕ ဝါဒျဖန္႕ခ်ီျခင္းမွာ ၄င္းတုိ႕၏(ကရင္အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအဖြဲ႕မ်ား) ႏိုင္ငံေရးအျမင္တိမ္မႈကို ေဖာ္ျပရာေရာက္ၿပီး နအဖ၏ နည္းပရိယာယ္လွည့္ကြက္အတြင္းသို႕ လုံးလုံးက်ေရာက္ေနရမႈကို ဖုံးကြယ္ရာ ေရာက္ေပသည္ဟု ရွင္းလင္းထားသည္။

ဤပစ္စာမ်ားသည္ KNU မွ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဒီေကဘီေအႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားႏွင့္ စာေစာင္ရရွိထားေသာသူမ်ား သုံးသပ္ၾကသည္။
သို႕ေသာ္ ေကအင္ယူအတြင္းေရးမႉး႐ုံးကို ေမးျမန္းရာတြင္ “က်ေနာ္တို႕ ဒီစာကိုမေတြ႕ရ၊ အကုန္လုံး မဖတ္ၾကည့္ရေသးေတာ့ က်ေနာ္တို႕အဖြဲ႕က ထုတ္ထားပါတယ္လို႕ ေျပာလို႕ မရေသးဘူး “ ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။ တပ္မဟာ (၆) ဗိုလ္ႀကီးတစ္ဦးကို ေမးျမန္းရာတြင္ ၄င္းအေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မျမင္ေတြ႕ရေသး၍လညး္ေကာင္း ယင္းပစ္စာတြင္ ၄င္းတို႕အဖြဲ႕အစည္း အမည္နာမလည္း ထည့္သြင္းထားျခင္းလည္း မရွိသည့္အတြက္ ၄င္းတို႕မွ ထုတ္ေဝထားသည္ဟု အတိအက်ေျပာ၍ မရႏိုင္ေသးဟု ဆုိသည္။

ယင္းပစ္စာတြင္ ဆက္လက္၍ ရွင္းလင္းထားသည္မွာ နအဖစစ္အစိုးရမွ ဒီေကဘီေအႏွင့္ KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီတို႕အား တပ္တည္ရွိခြင့္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ခြင့္ ျပဳရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမွာ - KNU ကိုတိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းရန္၊ ဟန္ျပအခြင့္အေရးေပးၿပီး KNU/KNLA အား ၄င္းတို႕အားပူးေပါင္းလာေအာင္ ျမဴဆြယ္ေရး၊ အဓမၼလက္နက္သိမ္းလၽွင္ DKBA/KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီမ်ား KNU ႏွင့္ ျပန္လည္ပူးေပါင္းသြားမည္ကိုစိုးရိမ္ျခင္းႏွင့္ အျခားအခ်က္ ၆ ခ်က္မ်ားအျပင္ နအဖသည္ DKBA တပ္ဖြဲ႕အား မူးယစ္ေဆး ထုတ္ခြင့္ေပးရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ေခါင္းစဥ္ခြဲတြင္ ဒီေကဘီေအသည္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ရန္သူျဖစ္လာေစေရး (ကရင္အမ်ဳိးသားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္) ႏွင့္ ဒီေကဘီေအအား လက္နက္ကိုင္ခြင့္ေပးျခင္းသည္ ငါးၾကင္းဆီႏွင့္သာ ငါးၾကင္းျပန္ေၾကာ္သည့္ နအဖ၏ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုျဖစ္သည္ကို အေလးအနက္သတိျပဳၾကရန္ ႏွင့္အျခားအခ်က္ ၆ ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္ရဲဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျပည္သူလူထုမ်ား သတိႀကီးၾကရန္ႏွင့္ နအဖ၏ နည္းပရိယာယ္ေပါင္းစုံးမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးၾကရန္ နိဂုံးပိုင္းတြင္ သတိေပးေဖာ္ျပထားသည္။
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

0 comments:

Post a Comment